Vô minh từ đâu ra?

Sư Bất Không cùng vua Ðường Ðại Tông đang bàn luận Phật pháp thì quan hầu Ngũ Triều Ân xen vô hỏi: 

-Phật bảo tất cả chúng sanh đều là Phật thì vô minh từ đâu ra? 

Sư gạt ngang: 

-Ông không được phép hỏi câu đó. 

Triều Ân giận đỏ mặt.

Thiền sư mỉm cười tiếp: 

-Vô minh từ đó mà ra. Trích “Hư Hư Lục” / Thích Nữ Như Thủy