BẠN LÀ NGƯỜI CÓ PHÚC!

1. Sinh ra được làm người, đầy đủ 6 căn đã là phúc.

Africa: Why Changing the Narrative about African Children Matters - Global  Advocacy for African Affairs

2. Gặp được Phật pháp, biết tu tập thực hành theo lời Phật dạy đã là phúc.

3. Được sống trong quốc gia hòa bình đã là phúc.

4. Còn cha mẹ già để phụng dưỡng và báo hiếu đó là phúc.

5. Dù giàu hay nghèo, có nhà riêng hay ở trọ, nhưng vẫn có nơi trú mưa nắng ngày đêm, đã gọi là phúc.

I Want A Man Who Loves His Mama | Thought Catalog

6. Người tại gia, ông bà, cha mẹ dạy được con cháu điều thiện điều lành, hiểu rõ điều tội điều phước đã là phúc.

7. Các bậc xuất gia tu hành, thực hành lời Phật dạy, làm gương lành cho thế gian, đã là phúc của chúng sanh.